Δικαιολογητικά και έγγραφα για την πώληση αδόμητου οικοπέδου εντός σχεδίου πόλης.

Δικαιολογητικά για την πώληση (αδόμητου) οικοπέδου

Summary (TL;DR): Στο παρόν άρθρο περιγράφουμε αναλυτικά τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στον δικηγόρο και στον συμβολαιογράφο του αγοραστή, με σκοπό να πουλήσετε ένα αδόμητο οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης που αποτελεί ιδιοκτησία σας.

Περιεχόμενα hide

Τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, γενικά, για την πώληση ακινήτου είναι:

Τίτλος ιδιοκτησίας για το ακίνητο που πουλάτε

Οι συνηθέστεροι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι το Συμβόλαιο Αγοράς αν το αποκτήσατε με αγορά. Η Αποδοχή Κληρονομιάς αν το αποκτήσατε μέσω κληρονομιάς. Η Πράξη Γονικής Παροχής αν το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή σας ως γονική παροχή και αντίστοιχα ισχύει για τη Δωρεά. Κατά περίπτωση, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, όπως Συμφωνητικό, Συμβόλαιο, Δικαστική Απόφαση που αποδεικνύει ότι είστε αδιαμφησβήτητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά και συνοδευτικά έγγραφα όπως αυτά που ακολουθούν.

Αν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι του ενός, απαιτούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των ιδιοκτητών.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου κληρονομούμενου/ων

Αν ο τίτλος ιδιοκτησίας είναι Αποδοχή Κληρονομιάς και είναι πριν τις 31/12/2003 τότε απαιτείται να προσκομίσετε Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ατόμου που κληρονομήσατε και κατά περίπτωση και ληξιαρχική πράξη θανάτου και του επικαρπωτή, αν υπήρξε, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου για φόρο κληρονομιάς.

Πιστοποιητικό από τη ΔΟΥ ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής, φόρος δωρεάς ή φόρος κληρονομιάς

Αν ο τίτλος κτήσης είναι Γονική Παροχή, Δωρεά ή Αποδοχή Κληρονομιάς που έγινε μετά τις 31/12/2003 τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ που ανήκει ή ανήκε ο γονέας, ο δωρητής ή ο κληρονομούμενος και να ζητήσετε πιστοποιητικό περί μη οφειλής του σχετικού φόρου.

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Εφόσον πρόκειται για πώληση γης, είναι εξίσου απαραίτητο να διαθέτετε ένα πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα με σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, που να περιλαμβάνει δηλώσεις των νόμων Ν.651/1977 και Ν.1337/1983 από τον Τοπογράφο Μηχανικό που το συντάσσει, καθώς και όρους δόμησης της περιοχής, ΚΗΔ και κατά περίπτωση ό, τι επιπλέον μπορεί να ζητηθεί από τον/την Συμβολαιογράφο του αγοραστή.

Τα συνηθέστερα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πουλήσετε Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης

Παρακάτω είναι συγκεντρωμένα τα Έγγραφα, οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά που απαιτούνται για να γίνει αρχικά ο έλεγχος (πολεοδομικά, νομικά, φορολογικά) του προς πώληση ακινήτου και ακολούθως να προχωρήσει η διαδικασία πώλησής του, στην περίπτωση που αφορά οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης.

ΚΗΔ (Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος)

ΚΗΔ είναι η συντομογραφία για τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι υπηρεσίες τις οποίες θα λάβετε από Τοπογράφο Μηχανικό. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε και αντίγραφο της ηλεκτρονικής δήλωσης που έκανε ο Μηχανικός σας, όπου θα αναγράφεται ο ΚΗΔ.

Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον Ν.4495/2017

Ο Μηχανικός βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αδόμητο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κτίσμα (ή αν υπάρχει βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή βεβαιώνει την τακτοποίησή τους).

Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/4/2022 για όλα τα ακίνητα και είναι μια από τις υπηρεσίες που θα λάβετε από τον Τοπογράφο Μηχανικό και περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, σύνταξη και καταχώρηση μιας σειράς εγγράφων και σχεδίων του ακινήτου σε ειδική πλατφόρμα του ΤΕΕ. Η ΗΤΚ περιλαμβάνει και το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ΗΤΚ και αυτό χρειάζεται να το προσκομίσετε στην/στον Συμβολαιογράφο πριν τη σύνταξη του Συμβολαίου Μεταβίβασης.

Σε αυτοτελώς διηρημένες ιδιοκτησίες θα χρειαστεί να προσκομίσετε το Πιστοποιητικό της ΗΤΚ της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο

Ο έλεγχος στο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή ή για βάρη του ακινήτου, είθισται να γίνεται από τον δικηγόρο του αγοραστή. Βέβαια, καλό είναι να έχει προηγηθεί έλεγχος στο Υποθηκοφυλακείο με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη, ώστε να τακτοποιηθούν εγκαίρως τυχόν ζητήματα που υπάρχουν ή παραλήψεις.

Βεβαίωση ΤΑΠ, από τον Δήμο εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το ακίνητο

Σε πολλούς Δήμους η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) γίνεται online μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η σύνδεση γίνεται με κωδικούς Taxisnet και θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στοιχεία του ακινήτου και να επισυνάψετε έγγραφα που θα ζητηθούν, όπως το Ε9. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, που θα έχει συντάξει ο Τοπογράφος Μηχανικός για το οικόπεδό σας, περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε για να αιτηθείτε τη Βεβαίωση ΤΑΠ είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες του Δήμου.

Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας, από τον Δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο, αν έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης μετά το 1983

Στους περισσότερους Δήμους μπορείτε αιτηθείτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου την έκδοση αυτής της Βεβαίωσης.

Βεβαίωση περί μη οφειλής εισφορών σε γη και χρήμα, από το Δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο, αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης

Για τη λήψη αυτής της Βεβαίωσης πρέπει να γίνει Αίτηση στον Δήμο όπου ανήκει το ακίνητο και συνήθως γίνεται με φυσική παρουσία. Επικοινωνήστε με τον Δήμο για να σας καθοδηγήσουν κατά περίπτωση. 

Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τα τελευταία 5 έτη

Τα Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκδίδονται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του ιδιοκτήτη από τη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Αιτία έκδοσης των 5 πιστοποιητικών πρέπει να είναι «επαχθής αιτία», καθώς στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και η πώληση.

Αντίγραφο της δήλωσης Ε9 όπου εμφανίζεται το ακίνητο

Πρέπει όσα δηλώνονται για το ακίνητο στο Ε9 να συμφωνούν με τα δηλωθέντα στο Κτηματολόγιο, στο Υποθηκοφυλακείο και αν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, να συμφωνούν και με αυτά που δηλώνονται στον Πάροχο (ΔΕΗ ή άλλο) σε σχέση με το εμβαδόν του ακινήτου.

Απόσπασμα  κτηματολογικού διαγράμματος & Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου, όταν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή

Με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου και τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, μπορείτε να αιτηθείτε Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος, μέσω της σχετικής εφαρμογής του Gov.gr για αρκετές περιοχές της χώρας. Εναλλακτικά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία του Κτηματολογίου που ανήκει το ακίνητο.

Βεβαίωση υποβολής δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε μια από τις περιοχές που είναι υπό ένταξη στο κτηματολόγιο

Φορολογική Ενημερότητα του πωλητή

Ο/Η Συμβολαιογράφος μπορεί να λάβει τη φορολογική σας ενημερότητα, χωρίς δικές σας ενέργειες, μέσω της πρόσβασης που διαθέτουν όλοι οι συμβολαιογράφοι στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διαφορετικά, την εκδίδετε και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.

Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε φροντίζετε να τις εξοφλήσετε και κατόπιν να αιτηθείτε φορολογική ενημερότητα, είτε θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ που ανήκετε για να λάβετε φορολογική ενημερότητα με τον όρο να παρακρατηθεί, από τον/τη Συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης, το οφειλόμενο ποσό, εφόσον είναι μικρότερο από την τιμή πώλησης.

Γενικότερα, αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και αναλόγως του ύψους τους, συμβουλευθείτε τη/τον Συμβολαιογράφο, τον Λογιστή ή τη Λογίστριά σας, καθώς και το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ στην οποία έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές σας, για τις επιλογές που έχετε, όπως και για τη διαδικασία που σας συμφέρει να ακολουθήσετε, ώστε να λάβετε Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Ασφαλιστική Ενημερότητα του πωλητή ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας

Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή εργοδότης ή είναι νομικό πρόσωπο ή συμμετέχει σε εταιρία – κοινοπραξία κ.α. ή στο ακίνητο υπάρχει κτίσμα που κατασκευάστηκε εντός 20ετίας, ο πωλητής πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα. Αν είναι για παράδειγμα απλά συνταξιούχος ή μισθωτός θα συντάξει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα. Ο/Η Συμβολαιογράφος θα σας καθοδηγήσει αναλόγως.

Υπεύθυνη Δήλωση του Πωλητή ότι δεν είχε εισοδήματα από το ακίνητο τα τελευταία 2 χρόνια

Αν είχε εισοδήματα από το ακίνητο, γιατί ήταν για παράδειγμα μισθωμένο, τότε χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα εισοδήματα έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση εισοδήματός του. Θα σας ενημερώσει ο/η Συμβολαιογράφος τι ακριβώς χρειάζεται για τη δική σας περίπτωση.

Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του πωλητή και προσωπικά στοιχεία

Απαραίτητα στοιχεία, πέρα από αυτά της ταυτότητας, είναι το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του πωλητή, ώστε να αναγραφούν σωστά στο Συμβόλαιο που θα συντάξει ο Συμβολαιογράφος.

Τα παραπάνω είναι τα συνήθη έγγραφα που ζητούνται στις περισσότερες περιπτώσεις πώλησης οικοπέδων ή και πώλησης οικοπέδων εντός σχεδίου πόλης με κτίσμα, οικοπέδων εκτός σχεδίου με ή χωρίς κτίσμα, αγροτεμαχίων κ.α. Για κάθε συγκεκριμένο ακίνητο, συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένο πωλητή είναι πιθανό να ζητηθούν κάποια επιπλέον έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, ή τα ίδια με ορισμένες διαφοροποιήσεις.

Ο/Η συμβολαιογράφος και ο/η δικηγόρος του αγοραστή σε συνεργασία με τον Σύμβουλο ακινήτων – μεσίτη που μεσολαβεί για την αγοραπωλησία, αλλά και με τους Μηχανικούς ή και τον δικηγόρο από την πλευρά του πωλητή θα φροντίσουν να εξελιχθεί η διαδικασία ομαλά και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να οδηγηθούμε επιτυχημένα στην υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης.

Ό, τι σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία σας διαχειριστείτε το με σύνεση και συνέπεια. Εμπιστευθείτε επαγγελματίες και απευθυνθείτε σε αυτούς για να αναθέσετε κάθε ενέργεια σχετική με την αποτύπωση και την αξιοποίηση της περιουσίας σας. Η ομάδα της Land and Floors απαρτίζεται από επαγγελματίες με γνώση και πείρα πάνω στα αντικείμενα σπουδών και στις εκφάνσεις της πολυετούς επαγγελματικής τους πορείας.
Απευθυνθείτε σε εμάς για μια τεκμηριωμένη εκτίμηση και για την πώληση του ακινήτου σας. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 6971850281 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας, κάνοντας click εδώ και θα σας καλέσουμε εμείς πολύ σύντομα.

Επιλεγμένα ακίνητα

Ισόγειο (Υπερυψωνένο) Τριάρι Διαμέρισμα 68.5τμ στην Κυψέλη

Διαμέρισμα 68m² – Κυψέλη

Πωλείται ανακαινισμένο, υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 68,50m² στην Κυψέλη Ανακαινισμένο Διαμέρισμα, 68.5m² στη Κυψέλη με 2 Υ/Δ, μπάνιο με παράθυρο, σαλόνι – καθιστικό, άνετο χωλ στην είσοδο ...
Δείτε το Ακίνητο
Αγία Παρασκευή Πώληση Οικοπέδου

Οικόπεδο 304τμ Αγία Παρασκεύη

Οικόπεδο 304m² εντός σχεδίου στην Αγία Παρασκευή Ταυτότητα Ακινήτου – #240 Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου πόλης Τιμή πώλησης: 280.000 € – Συζητήσιμη 304m² Εμβαδό ...
Δείτε το Ακίνητο

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top